در منطقه نئودورف آلمان یک سری آزمایشات شیمیایی انجام شد که ژن تمام موجودات آن منطقه را تغییر داد.تمام موجودات شنوایی خود را از دست داده و وحشی شدند.به طوری که نسل تمام موجودات آن منطقه منقرض شد.تنها تعدادی انسان های آدم خوار باقی ماندند که بعد از پیگیری دولت آنها نیز کشته شدند. یا حداقل در اخبار اینطور اعلام شد..... گروهی گردشگر که از مسیر خود منحرف شده اند پس از ساعتها رانندگی خود را نزدیک کلبه ای می یابند.در می زنند ولی کسی داخل کلبه نیست.برای استراحت وارد آنجا می شوند.پس از مقداری جستجو در خانه متوجه چیزهای عجیبی می شوند...

بازی جنگل خاموش


80%

درصد سختی بازی


محل بازی: کرج، گوهر دشت

تعداد نفرات بازی: 4 تا 9 نفر

مدت زمان بازی: 70 دقیقه

مبلغ پیش پرداخت: 50 هزار تومان

پرداخت نهایی: هر نفر 50 هزار تومان